Gebiedsontwikkeling Geffen

Gemeente Maasdonk | Projectmanagement | 2007 - 2013

Verantwoordelijk voor proces- en projectmanagement realisatie MFC en Centrumplan Geffen tot en met de ondertekening van koop- en anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars en woningbouwcorporatie. Opstellen van programma’s van eisen voor civieltechnische uitgangspunten en het bestemmingsplan, inkoop van expertise (RO en Infra), aanbestedingstraject MFC, coördinatie publiekrechtelijke taken en bestuurlijke besluitvormingsprocessen, coördinatie externe partijen zoals nutsbedrijven, toekomstige gebruikers van het MFC, bouwmanagement, aannemers, ProRail en overige belanghebbenden, uitbrengen advies dat ten grondslag lag aan bestuurlijke besluitvorming.

2017 © Nijenhuis + Gouverneur
Webdesign door: Consign Concept & Design | Gebouwd door: Casper van Rongen UX/UI-Design